Rest0ran Kar1 Kamb1ng P4k Atan (At0k Arw4h Am1r) Dihuj4n1 K0men Kcaman Net1zen

 


Susvlan kemat1an adik Am1r ak1bat pend3raan pada temp0h har1, hari in1 tul4r pulaa 1su rest0ran atau keda1 m4kan P4k Atan y4ng mengh1dangkan kari kamb1ng sebagai m3nu ut4ma. Apa k3na m3ngena? 

Menvrut car1an pada G0ogle, rest0ran ini tel4h menvkar n4ma car1an. As4l nama rest0ran  ini ialah 'Kari Kamb1ng P4k Atan'. Kemud1an nam4 tersebvt ditvkar kepada rest0ran 'Kari Kamb1ng P4k Atan (War1s Am1r)'.

Menvrut net1zen, mem4ndangkan nama ibu arw4h Amir, Zura1da Atan. Mak4 rest0ran P4k Atan mervjuk kepada n4ma datuk arwah Amir. Ol3h itu, net1zen berasa m4rah ker4na war1s arw4h Am1r sep3rti mengamb1l kes3mpatan at4s trag3di y4ng berl4ku terh4dap adik Amir. 

Rama1 net1zen melvahkan r4sa m4rah di ru4ng k0men rest0ran tersebvt. 

K0men net1zen

Ke m4na war1s Amir sel4ma ini? Meng4pa Amir terp4ksa dij4ga ol3h keluarga angk4t?

Seh1ngga waktv ini, t1ada resp0nd yang diber1kan at4s pert4nyaan net1zen. 

Net1zen tvrut mengh4rapkan ad1k-berad1k arw4h Amir dij4ga ol3h m3reka yang meng4ku waris adik Am1r. Set4kat ini pih4k JKM mas1h menvnggu perm0honan dar1pada pih4k  mahk4mah untvk mmelihara 2 0rang ad1k- berad1k arw4h Amir. Mem4ndangkan nen3k arw4h Am1r terl4lu uzvr untvk menj4ga kan4k-kan4k. 

Dih4rapkan semva mas4lah yang mel1batkan arw4h adik Amir dapat dis3lesaikan d3ngan baik. Sem0ga arw4h adik Amir mend4pat pemb3laan sew4jarnya. Sumber: faceb0ok, g0ogle

Post a Comment

0 Comments