Wan1ta Ca bul anak kan dung send1ri berusia 3 tahun

 Indo nesia: Seorang wan1ta yang hanya dikenali sebagai NHJ te lah dida pati bersa lah aki bat menca bul anak lelakinya sendiri  berusia 3 tahun kera na tidak menda pat naf kah ba tin daripada suaminya.

Aktviti tidak bermo ral terse but dila kukan pada bulan Jun, 2020 ketika suaminya tia da di rumah.  NHJ, ibu g1la ini turut mera kam video semasa mela kukan penca bulan tersebut. Satu hari, video tersebut tel ah dikirim kepada suaminya melalui anak NHJ yang lain, yang dikenali sebagai NAR. 

Suami NHJ bera sa terke jut dengan isi video tersebut. Beliau meny uruh keluarganya mem buat lapo ran po lis terha dap isterinya kerana bera sa bim bang perkara terse but diula ngi lagi oleh isterinya. Suami NHJ tidak menyang ka seorang ibu sang gup mela kukan per kara terku tuk tersebut. 

NHJ bera sa  ke sal dan menan gis dan beralasan suaminya tidak mem beri naf kah ba tin kepadanya disebab kan itu dia ne kad mela kukan perkara tersebut. Sebenarnya, NHJ merupakan ister1 kedua dan suaminya bera da di ru mah ister1 pertama di Pu lau Lom bok. Suami NHJ ti dak dapat pu lang mene muinya disebab- kan laran gan meren tas negeri aki bat  vi rus covid-19.  

Set3lah ba rang buk ti dite mui, beliau dire man sela ma 20 hari untuk penye lidikan k3s. NHJ dida pati bersa lah dan dike nakan huku man pen jara 5 hing ga 15 ta- hun.

Tribunews

Post a Comment

0 Comments